නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳ තරු මල් මට දන් දුන් - sada tharu mal mata dan dun (අතුල අධිකාරී - athula adhikari)


Athuka adikarai sinhala song lyrics


සඳ තරු මල් මට දන් දුන්
මගේ රුසිරු නුඔ අර දන්
හිරු තෙද වන් මට දන් දුන්
මගේ ඔටුනු නුඔ ලා ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ ........

ගණ දෙවිදුන් මට දන් දුන්
මගේ නුවණ නුඔ අර ගන්
පතිනි මවුන් මට රැක දුන්
පතිනි බලය නුඔ අර ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .........

සඳ තරු මල් .......

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .....

ඇළ දොළ ගං මට දන් දුන්
හදෙ සිසිල නුඔ අර ගන්
මහා වන විල් මට දන් දුන්
පුතේ සුවඳ නුඔ අර ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .......

සඳ තරු මල් ......

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ ..........
"
"සඳ තරු මල් මට දන් දුන්
මගේ රුසිරු නුඔ අර දන්
හිරු තෙද වන් මට දන් දුන්
මගේ ඔටුනු නුඔ ලා ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ ........

ගණ දෙවිදුන් මට දන් දුන්
මගේ නුවණ නුඔ අර ගන්
පතිනි මවුන් මට රැක දුන්
පතිනි බලය නුඔ අර ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .........

සඳ තරු මල් .......

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .....

ඇළ දොළ ගං මට දන් දුන්
හදෙ සිසිල නුඔ අර ගන්
මහා වන විල් මට දන් දුන්
පුතේ සුවඳ නුඔ අර ගන්

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ .......

සඳ තරු මල් ......

දායද එයයි මගේ දොනිට
අප දෙන්නාගෙ ..........

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X