නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මිහිරාව ආවා - mihirawa awa (Sajitha Anthoney)


 
sajitha anthoney , mihirawa awa lyrics


කතරට වහින වැස්ස සේ මල් වැසි ආවා
සුළඟට සලිත ලියවැලක් ලා දලු පෑවා
විලකට නෙලඹු මලතුරේ පිණිබිඳු දෝවා
මලකට සුවඳ පොද වගේ මුවරද නාවා

මිහිරාව ආවා
මධු රහස කීවා
හිත හීන් හිරියාවෙ පෙම්සුවඳ නෑවා
මිහිරාව ආවා
මධු රහස කීවා
හිත හීන් හිරියාවෙ පෙම්සුවඳ නෑවා

ඔය තුරුලෙමයි පියබඳේ
ඔය තුරුලෙමයි පියබඳේ
හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ
හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ

සංසාරණ්යයේ බෝම විසකටු තියේ
මේ ආරණ්යයේ ඉන්න මට පින තියේ
මිහිරාව ආවා
මධු රහස කීවා
හිත හීන් හිරියාවෙ පෙම් සුවඳ නෑවා
මිහිරාව ආවා
මධු රහස කීවා
හිත හීන් හිරියාවෙ පෙම් සුවඳ නෑවා

ඔය තුරුලෙමයි පියබඳේ
ඔය තුරුලෙමයි පියබඳේ
හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ
හිරු පායන්නේ මේ ජීවිතේ

හිරු…

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X