නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුවඳ තියා මා ළඟ ඔබ අරන් යන්න මල් - suwada thiya ma laga (චන්දන ලියනාරච්චි - chandana liyanarachchi)


chandana liyanaarachchi sinhala song lyrics


සුවඳ තියා මා ළඟ ඔබ අරන් යන්න මල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල් කොඳ කැකුළු සිනහා මල්....... //

මෙ අහස යටම කොතනකහො ඔබ ඉන්නවනම්
මම ඉන්නම් ඒ සුවඳතියන් යලි ඹබ එනකල්....//

සුවඳ තියා මා ළඟ ඔබ අරන් යන්න මල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල් කොඳ කැකුළු සිනහා මල්....... /

රජ සිටු මැතිවරැ මිලට අරන් වසන්ත සළුපිල්
මට කියන්න ඹබ හැර කොයින්ද මිල නොකලැති මල්.....//

සුවඳ තියා මා ළඟ ඔබ අරන් යන්න මල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල්
නෙත නිලුපුල් වත රතු පුල් කොඳ කැකුළු සිනහා මල්....... //

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X