නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අනාවැකියක් කියනවානම් ආදරේ වෙනුවෙන් - Anawakiyak (Mihidu Ariyarathna)
 අනාවැකියක් කියනවානම් ආදරේ වෙනුවෙන්
සිනා දහසක් පිපෙනවා ඇත මගේ වෙනවානම්
අනාවැකියක් කියනවානම් ආදරේ වෙනුවෙන්
සිනා දහසක් පිපෙනවා ඇත මගේ වෙනවානම්

මලෙහි අවසර ලැබෙන තුරු මල් පෙති නොවිඳි බඹරුන්
මලෙහි අවසර ලැබෙන තුරු මල් පෙති නොවිඳි බඹරුන්
මම වෙමිය සොඳුරියේ
මම වෙමිය සොඳුරියේ
එනයින් ඔබ පිපේ සුවඳින්
සුවඳින්

සඳෙහි අවසර ලැබෙන තුරැ සඳ දිය නොවිදි කුමරැන්
සඳෙහි අවසර ලැබෙන තුරැ සඳ දිය නොවිදි කුමරැන්
මම වෙමිය සොඳුරියේ
මම වෙමිය සොඳුරියේ
එනයින් ඔබ දිලේ සතුටින්
සතුටින්

අනාවැකියක් කියනවානම් ආදරේ වෙනුවෙන්
සිනා දහසක් පිපෙනවා ඇත මගේ වෙනවානම්
අනාවැකියක් කියනවානම් ආදරේ වෙනුවෙන්
සිනා දහසක් පිපෙනවා ඇත

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X