නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කොහෝ කොහෝ - koho koho (Sanath Nandasiri)


කොහෝ කොහෝ - koho koho (Sanath Nandasiri)


 කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉදන් කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුබට ඇහෙනවදෝ...
කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉදන් කොහො කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුබට ඇහෙනවදෝ...

කජු නාඹර රස මීඅබ
ගස් යට වැහි වැහැලා
කොහෝ අන්න අර බලපන්
මීවද පැනි පිරිලා...
කජු නාඹර රස මීඅබ
ගස් යට වැහි වැහැලා
කොහෝ අන්න අර බලපන්
මීවද පැණි පිරිලා...

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉදන් කොහෝ කියනවදෝ
බක් මාසේ මගුල් නැකත්
මටත් කියනාදෝ...
කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉදන් කොහො කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුබට ඇහෙනවදෝ...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X