නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සංසාර සිහිනේ පෙර මග මා සිටියා - sansara sihine (සනුක වික්‍රමසිංහ - sanuka wickramsingha)


Sanuka sinhala sindu lyrics


සංසාර සිහිනේ
පෙර මග මා සිටියා
කවදාද නුඹ එන්නේ...
ආදර දේදුන්නේ
අඩවන් නෙතු විහිදා
මා නුඹේ කුමරා...
සංසාර සිහිනයේ...
මා නුඹේ කුමරා...//
පිය මැන එන්න
මේ.. සිහිනයේ සිරකාරිය වන්න
තුරුලට එන්න
පවසන් නුඹ මගේමයි කියා කුමරි
පියමැන එන්න
මගේ සිහිනයේ සිරකාරිය වන්න
තුරුළට එන්න
පවසන් නුඹ මගේමයි කියා..
සංසාර සිහිනයේ...
මා නුඹේ කුමරා..////

සිහින දකින්න
මේ.. සිහිනයේ හිමිකාරිය වන්න
දිවියට එන්න
පවසන් නුඹ මගේමයි කියා කුමරි
සිහින දකින්න
මගේ සිහිනයේ හිමිකාරිය වන්න
දිවියට එන්න
පවසන් නුඹ මගේමයි කියා..
සංසාර සිහිනයේ...
මා නුඹේ කුමරා...

සංසාර සිහිනේ
පෙර මග මා සිටියා
කවදාද නුඹ එන්නේ...
ආදර දේදුන්නේ
අඩවන් නෙතු විහිදා
මා නුඹේ කුමරා
සංසාර සිහිනයේ
මා නුඹේ කුමරා...////

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X