නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ආදරය නිසා හෘදේ බැඳිලා - adaraya nisa (උමාරියා සිංහවංශ - umariya sinhawansha)


ආදරය නිසා හෘදේ බැඳිලා
අපරාදෙ ජීවිත හානී වෙ..//
සැනසීම සොයා දේ කඳුළු සලා
අපරාදෙ ජීවිත හානී වෙ..//

හෝ... ප් රේම මායා සිහිනයකී...
නින්දේදී පවා හද ශෝක දේ...
ශෝක දෙ එ එ ඒ...
ඒ ගැනම සිතා පසු තැවිලී වෙලා
අපරාදෙ ජීවිත හානී වෙ..//

කුල භේදය හා ධන සෑම සොයයි..//
ගුණ පිංකෙත මරණින් පරවී වැටෙයි...
පරවී වැටෙයි...
මේ ලෝකයෙහි පෙම් සැපත බලා
අපරාදෙ ජීවිත හානී වෙ..//

මේ ජීවිතයේ සැප නෑ අනේ..//
බැඳි ප් රේමේ හෘදේ වෙන් වූ කලේ...
වෙන් වූ කලේ...
ඒ ආදරයේ රස මිහිර සොයා
අපරාදෙ ජීවිත හානී වෙ..//

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X