නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මෙ සද උනත් - Me sada unath ( Buddhika Ushan)


මෙ සද උනත් පායා ඈවිත්
ඉස්සරවගෙ එලිය දුන්නා උනත්
මෙ හුලගමත් ආයෙත් ඈවිත්
නුබ හිද්දි සිසිල දුන්නා උනත්
පෙර හෑමදේම නුබ නෑතිව ලෑබුනා උනත්
මෙ එක රෑට නුබ නෑතිව තෑවෙනා දෙනෙත්
හෙට එන රෑට නුබ නෑතිව කෙලෙසට නම්
ඉවසන්දෝ
මෙ ගෙවෙන්නේ අවසන් රෑයම වේ
ආයේ නම් රෑය අවසන් වේ

මෙ සද උනත් පායා ඈවිත්...

ආයෙ හිරු නෑ හෙට හුලගත් නෑ
නුබ ආවත් මෙ රෑය නෑ
අයෙ නුබ නෑ දුක් කන්දුලුත් නෑ
රෑය ආවත් මම නෑ
මෙ ගෙවෙන්නේ අවසන් රෑයම වේ
ආයේ නම් රෑය අවසන් වේ

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X