නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කොහෝ මල් වාරම් - koho mal waram (H.R.Jothipala/Sujatha Aththanayake)


කොහෝ මල් වාරම් - koho mal waram (H.R.Jothipala/Sujatha Aththanayake)


 කොහෝ මල් වාරම්කො හෝ මල් වාරම්
ගයනා උදේ මැණිකේ බලන්
අපේ ගමේ
අපේ ගමේ රබන් වැයෙන්නා
ගමේ ඔන්චිල්ලා බැදෙනා දිනේ
ආවා වගේ
ගමින් ගමේ

සිංහල අවුරුද්ද ලබන්නා
කොහෝ මල් වාරම් ගයනා උදේ
මැණිකේ බලන්
අපේ ගමේ
අපේ ගමේ රබන් වැයෙන්නා
රන් රඹුටන් ගස් යායේ

වලි කුකුලෝ ඉන්නා
රතු කුකුලෝ ඉන්නා

රන් රඹුටන් ගස් යායේ
වලි කුකුලෝ ඉන්නා
රතු කුකුලෝ ඉන්නා
උන්ට කන්න බත් දුන්නේ
ඉස්සර අපි දෙන්නා
එක්වීලා දෙන්නා
මංගල්ලේ ගෙන්නා නව අවුරුදු දා එන්නා
අවුරුදු දා ගෙන්නා ජය මංගල්ලේ එන්නා.

කොහෝ මල් වාරම්ගයනා උදේ..

සිංහල අවුරුද්ද ලබන්නා
දම් පාටින් කජු පුහුලන්
බරවී නැමිලා පැහිලා නැමිලා

දම් පාටින් කජු පුහුලන්
බරවී නැමිලා පැහිලා නැමිලා
අවුරුද්දේ ගම්මානේ
නාරං ඉදිලා පාටින් ඉදිලා
මංගල්ලේ ගෙන්නා නව අවුරුදු දා එන්නා
අවුරුදු දා ගෙන්නා ජය මංගල්ලේ එන්නා.

ගමේ ඔන්චිල්ලා බැදෙනා දිනේ
ආවා වගේ
ගමින් ගමේ
සිංහල අවුරුද්ද ලබන්නා

කොහෝ මල් වාරම් ගයනා උදේ
මැණිකේ බලන්
අපේ ගමේ
අපේ ගමේ රබන් වැයෙන්නා
 
රන් රඹුටන් ගස් යායේ

වලි කුකුලෝ ඉන්නා
රතු කුකුලෝ ඉන්නා

රන් රඹුටන් ගස් යායේ
වලි කුකුලෝ ඉන්නා
රතු කුකුලෝ ඉන්නා
උන්ට කන්න බත් දුන්නේ
ඉස්සර අපි දෙන්නා
එක්වීලා දෙන්නා
මංගල්ලේ ගෙන්නා නව අවුරුදු දා එන්නා
අවුරුදු දා ගෙන්නා ජය මංගල්ලේ එන්නා.

කොහෝ මල් වාරම් ගයනා උදේ
මැණිකේ බලන්
අපේ ගමේ

අපේ ගමේ රබන් වැයෙන්නා
ගමේ ඔන්චිල්ලා බැදෙනා දිනේ
ආවා වගේ
ගමින් ගමේ

සිංහල අවුරුද්ද ලබන්නා
කොහෝ මල් වාරම් ගයනා උදේ
මැණිකේ බලන්
අපේ ගමේ

අපේ ගමේ රබන් වැයෙන්නා

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X