නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා - awilla awilla sinhala avurudda awilla (Latha Walpola/Mohideen beg)


ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා - awilla awilla sinhala avurudda awilla (Latha Walpola/Mohideen beg)

 
ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා
වරෙල්ල වරෙල්ලා වැල්ලෙ පදිමු රන් ඔන්චිල්ලා ....//

කොවුලා බටලී පිඹිනව කොට්ටෝරුව බෙර ගහනව

කොවුලා බටලී පිඹිනව කොට්ටෝරුව බෙර ගහනව
ලේනා ගසයි කයිතාලම අවිච්චියා එහි නටනව

ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා
වරෙල්ල වරෙල්ලා වැල්ලෙ පදිමු රන් ඔන්චිල්ලා ....//

කැවුම් කොකිස් මුං අළුවා කිරිබත්වල රස බැලුවා

කැවුම් කොකිස් මුං අළුවා කිරිබත්වල රස බැලුවා
ගමේ ළඳුන් කොමල පපා උදේ රබානක් පැලුවා

ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා
වරෙල්ල වරෙල්ලා වැල්ලෙ පදිමු රන් ඔන්චිල්ලා ....//

අබුන් කටයි සුබ නැකතයි දෙගුරුන් හට බුලත් අතයි

අබුන් කටයි සුබ නැකතයි දෙගුරුන් හට බුලත් අතයි
ලැබූ අලුත් අවුරුද්දේ කිරි ඉතිරෙයි අපට සෙතයි

ඇවිල්ල ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා
වරෙල්ල වරෙල්ලා වැල්ලෙ පදිමු රන් ඔන්චිල්ලා ....//

ආ ආ ආ ආ.... අඅඅ අඅඅ ආඅආ..... /////.

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X