නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මිහිරාවියේ - Mihiraviye (Shihan Mihiranga)


Shihan mihiranga sinhala song lyrics

සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
සීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

6 comments:

 1. සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
  මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
  I love you thilini malkaසීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
  ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
  මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
  මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

  සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
  ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
  පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
  සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
  ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
  සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
  ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  ReplyDelete
  Replies
  1. I love you thilini malka අහුවුනා හොරේ

   Delete
 2. chamara chamara sudu mis...


  සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
  මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
  I love you sudu miss thilini mis සීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
  ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
  මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
  මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

  සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
  ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
  පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
  සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
  ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
  සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
  ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  ReplyDelete
  Replies
  1. මේ බස්නැවතුම....

   සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
   මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
   I love you sudu mis thilniසීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
   ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

   මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
   මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
   මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

   සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
   ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
   පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
   සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

   මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

   සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
   ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
   සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
   ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

   මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

   Delete
 3. chamara chamara sudu mis...


  සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
  මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
  I love you sudu miss thilini mis සීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
  ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
  මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
  මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

  සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
  ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
  පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
  සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
  ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
  සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
  ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  ReplyDelete

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X