නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සද රාජිණී ඇයි ද හැංගී ඇයි ද හැංගී - sada rajini aida (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


සද රාජිණී ඇයි ද හැංගී ඇයි ද හැංගී
මේ රැයේ පාලුවේ වේදනා මා දවාවී
සද රාජිණී ඇයි ද හැංගී ඇයි ද හැංගී
මේ රැයේ පාලුවේ

ඈ හා බැදී ආවා එදා
සමුගන්න මාගෙන් මිදීලා
මතකේ සදා සුවදේ වෙලී
සංසාරයේ ඉන්න මා හා
ජිවිතේ මා පැතූ ඒ සිනාවෝ
ජීවිතේ කෝ පැතූ ඒ සිනාවෝ
වේදනා යා කලේ මායාව සේ
වැලපෙන්නදෝ මේ ලෙසින්

සද රාජිණී ඇයි ද හැංගී ඇයි ද හැංගී
මේ රැයේ පාලුවේ

රෑ තුන් යමේ හඩනා මගෙන්
වෙන් වෙන්න සිතුවේ කෙසේදෝ
සුළගේ රැදී කාටත් හොරා
මාගේ ළගින් ඉන්නදෝ
ජිවිතේ මා පැතූ ඒ සිනාවෝ
ජීවිතේ කෝ පැතූ ඒ සිනාවෝ
වේදනා යාකලේ මායාව සේ
පලි ගන්නදෝ මේ ලෙසින්

සද රාජිණී ඇයි ද හැංගී...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X